ema là gì

EMA (Exponential Moving Average) là đường trung bình động được tạo ra để giải quyết vấn đề phản ánh chậm ở biến động giá của SMA (Simple Moving Average) đã được trung bình và đồ thị hóa giá trong một khoảng thời gian nhất định. Được tính bằng cách san bằng hàm mũ vào dữ liệu giá quá khứ để chú trọng hơn giá trị gần đây nhất. Đọc: 4,434.

  1. admin
  2. admin
    Chủ đề

    SMA so với EMA

    admin, 16/08/2016
  3. admin
Đang tải...
0