hệ thống giao dịch tự động

Hệ thống giao dịch tự động là phương thức giao dịch khi các chương trình đặc biệt thực hiện các lệnh thay mặt cho thương nhân, dựa trên một hệ thống đặc biệt, nhưng không có sự tham gia của thương nhân Đọc: 716.

Đang tải...
0