sideway là gì

Sideway là hiện tượng thị trường không tạo ra đỉnh mới và đáy mới nữa, giá không tạo ra xu hướng lên hoặc xuống, đi ngang trong một khoảng nhất định Đọc: 1,437.

  1. Khánh Trình
  2. admin
Đang tải...
0