trạng thái sideway là gì

Trạng thái sideway là trạng thái thị trường đi ngang, không thể phá vỡ một vùng giá cao hoặc thấp nào đó Đọc: 1,950.

  1. admin
Đang tải...
0